Florante at Laura/Kabanata 20/Paliwanag

Mula Wikibooks
Kagandahang Makalangit
Paliwanag
Luha ng Pagmamahal
(Paliwanag)

Bayani ng Krotona
Paliwanag

Lagom

"Tatlong araw noong piniging ng hari sa palasyo real na sa yama'y bunyi ay 'di nakausap ang punong pighati
at inaasahang iluluwalhati."

Florante, Florante at Laura

Sa pagsasalaysay ni Florante, tatlong araw na ang nakakalipas simula noong huling kabanata. At magpahanggang ngayon ay hindi niya pa rin nakakausap si Laura. Malinaw na makikita sa kabanatang itong hindi pa rin lumilisan si Florante upang makidigma sa Krotona, isang bagay na sumasalungat sa una niyang isinabi sa huling kabanatang paalis na siya sa kinabukasan. Sa ibang banda, maaaring hindi sumasalungat si Florante sa kanyang unang isinabi kung balak niyang ipahiwatig noong unang malapit na ang kanyang pag-alis sa hinaharap.

Sa kabanatang ito, kanyang nang ipapahayag ang pag-ibig kay Laura, at kanya na ring sasagupain ang mga sumakop ng Krotona.

Buod

"Ipinahahayag ko nang wikang mairog, nang buntung-hininga, luha at himutok, ang matinding sintang ikinalulunod magpahangga ngayon ng buhay kong kapos."

Florante, Florante at Laura

Albanya

Sa unang bahagi ng kabanata, paalis na si Florante at ang kanyang hukbo papuntang Krotona; at sa kabutihang palad, sandali niyang nakapanayam si Laura.

Ipinahayag niya kay Laura sa wikang mairog, buntung-hininga, luha at himutok na kanyang ikinapupuno ng isip si Laura dahil sa kanyang pag-ibig sa kanya. Sa pahayag na ito, umoo si Laura sa pagluha. Matapos noon umalis na si Florante papuntang Krotona.

Krotona

Isang tabak

Sa Krotona, nakipaglaban si Florante sa mga Morong sumakop nitong napapamunuan ng Heneral Osmalic. Pagkatapos ng marugong-marugong pagpapatayang inabutan ni Florante, kanyang nakita si Osmalic. Kagaya ng huling isinalaysay ni Florante, si Osmalic ay isang magaling na mandirigma; ito ay naipakita sa agaran niyang pagkitil sa pitong hanay ng mga sundalong nasaharap ni Florante gamit ang kanyang tabak.

Matapos niyang gawin iyon, kanyang ihinamon si Floranteng makipaglaban sa kanya. Ang labanang ito ay nagtagal nang limang oras, at nagtapos nang si Florante ang panalo, at patay naman si Osmalic. Itinapos naman sa pamumuno Menandro, na sa hukbo ni Florante ay isang opisyal, ang kalabang hukbo.

Mga isinasaisip ni Florante

"Nguni'y kung ang oo'y 'di man binitiwan, naliwanagan din sintang nadirimlan; at sa pagpanaw ko ay pinabaunan ng may hiyang perlas na sa mata'y nukal. ... At kung 'di sa luhang pabaon sa akin, namatay na muna ako."

Florante, Florante at Laura

Isinasaisip ni Floranteng noong ipinagtapat niya ang kanyang pag-ibig kay Laura, ang puso ni Laura ay nahambal, at alang-alang sa kanya, agad siyang aayawan ni Laura kundi lang siya likas na mabait. Ngunit magiging maayos pa rin daw ang pakiramdam niya kahi ang inaasam niyang oo ay hindi bitiwan ni Laura dahil sa huli naliwanagan niya pa rin si Laura ng kanyang totoong damdamin. Mabuti para kay Florante, umoo si Laura sa pagluha. Ang pag-oong ito ang ipinasasalamatan ni Florante sa kanyang pagdating nang buhay sa Krotona.

Nang siya ay paalis na kanyang dinaramdam ang lubhang sakit ng paglisan ng kanyang mahal na si Laura.