Florante at Laura/Kabanata 2

Mula sa Wikibooks
Tumalon sa: paglilibot, paghahanap
Pag-aalay selya
Paliwanag
Sa Babasa Nito
(Paliwanag)

{{{K}}}
Paliwanag

Awit

Kasalukuyan

Salamat sa iyo[1], o nanasang[2] irog,
kung halagahan mo itong aking pagod,
ang tula ma'y bukal ng bait na kapos,
pakikinabangan ng ibig tumarok.

Kung sa biglang tingi'y bubot at masaklap
palibhasa'y hilaw at mura ang balat
ngunit kung namnamin ang sa lamang lasap,
masasarapan din ang babasang pantas.

'di ko hinihinging pakamahalin mo,
tawana't dustain ang abang tula ko;
gawin ang ibigi't alpa'y nasa iyo
ay huwag mo lamang baguhin ang berso.

Kung sa pagbasa mo'y may tulang malabo,
bago mo hatulang katkatin at liko,
pasuriin muna ang luwasa't hulo,
at makikilalang malinaw at wasto.

Ang may tandang letra alinmang talata,
'di mo mawatasa't malalim na wika,
ang mata'y itingin sa dakong ibaba,
buong kahuluga'y mapag-uunawa.[3]

Hanggang dito ako, o nanasang pantas,
sa kay Segismundo'y[4] huwag ding matulad;
sa gayong katamis wikang masasarap
ay sa kababago ng tula'y umalat.

Orihinal

Salamat sa iyo, ó nánasang írog,
cong halagahán mo itóng aquing pagod,
ang tulâ ma,i, bucál nang bait na capós,
paquiquinaban͠gan nang ibig tumaróc.

Cong sa bigláng tin͠gi,i, bubót at masacláp
palibhasa,i, hilao at mura ang balát
ngunit cung namnamín ang sa lamáng lasáp
masasarapán din ang babasang pantás.

Di co hinihin͠ging pacamahalín mo,
tauana,t, dustaín ang abáng tulâ co
gauin ang ibigui,t, alpa,i, na sa iyó
ay houag mo lamang baguhin ang verso.

Cong sa pagbasa mo,i, may tulang malabo
bago mo hatulang catcatin at licô
pasuriin muna ang luasa,t, hulô
at maquiquilalang malinao at uastô.

Ang may tandang letra alin mang talata
dimo mauatasa,t, malalim na uicà
ang mata,i, itin͠gin sa dacong ibabâ
boong cahuluga,i, mapag uunauà.

Hangán dito acó ó nánasang pantás,
sa cay Sigesmundo,i, houag ding mátulad
sa gayóng catamis uicang masasaráp
ay sa cababago nang tula,i, umalat.

Talababaan

  1. Ang mambabasa ang itinutukoy.
  2. Ang aspeto ng pandiwang ito ay makaluma, at hindi na ginagamit sa kasalukuyang Tagalog. Sa kasalukuyang Tagalog, ito ay "bumabasa". Parehong salita ay mula sa pandiwang basa.
  3. Ito ay dahil ang orihinal na awit ay naglalaman din ng mga talababa kung saan inilalagay ang mga kahulugan ng mga malalalim at di-pangkaraniwang salita.
  4. isang makatang kilala sa kaugalian niyang pagbabago ng mga bahagi ng mga panitikan