Florante at Laura/Kabanata 21

Mula sa Wikibooks
Tumalon sa: paglilibot, paghahanap
Luha ng Pagmamahal
Paliwanag
Bayani ng Krotona
(Paliwanag)

Pangimbulo — Ugat ng Kataksilan
Paliwanag

Awit

Kasalukuyan

"Tagumpay na ito'y pumawi ng lumbay
ng mga nakubkob ng kasakunaan;
panganib sa puso'y naging katuwaan,
ang pinto ng s'yudad pagkadaka'y nabuksan."[1]

"Sinalubong kami ng haring dakila,
kasama ng buong bayang natimawa;
ang pasasalamat ay 'di maapula
sa 'di magkawastong nagpupuring dila."

"Yaong bayang hapo't baong nakatighaw
sa nabalang bangis ng mga kaaway,
sa pagkatimawa ay nag-aagawang
malapit sa aki't damit ko'y mahagkan."

"Sa lakas ng hiyaw ng Pamang matabil,
bibang dugtung-dugtong ay nakikisaliw;
ang gulong "Salamat, nagtanggol sa amin!"
dininig sa langit ng mga bituin."

"Lalo na ang tuwa nang ako'y matatap
na apo ng hari nilang nililiyag;
ang monarka nama'y 'di munti ang galak,
luha ang nagsabi ng ligayang ganap."

"Nagsiakyat kami sa palasyong bantog
at nangagpahinga ang soldadong pagod;
datapwa't ang baya'y tatlong araw halos
na nakalimutan ang gawing matulog."

"Sa ligaya namin ng nuno[2] kong hari,
nakipagitan din ang lilong pighati;
at ang pagkamatay ng ina kong pili,
malaon nang lanta'y nanariwang muli."

"Dito naniwala ang bata kong loob
na sa mundo'y walang katuwaang lubos;
sa minsang ligaya't tali na'ng kasunod —
makapitong lumbay hanggang matapos."

Orihinal

Tagumpáy na ito,i, pumauí nang lumbáy
nang man͠ga nacubcób nang casacuna-an
panganib sa púso,i, naguíng catoua-án;
ang pintô nang Ciudad pagdaca,i, nabucsán.

Sinalubong camí nang Haring daquilá
casama ang boong bayang natimaua
ang pasasalamat ay dî ma-apula
sa di magca-uastóng nagpupuring dilà.

Yaóng bayang hapo,t, bagong nacatigháo
sa nagbálang bangis nang man͠ga ca-auay
sa pagca-timauà ay nag-aagauáng
málapit sa aqui,t, damít co,i, mahagcán.

Sa lacás nang hiyao nang famang matabil
vivang dugtóng-dugtóng ay naquiquisaliu
ang gulang salamat nagtangól sa amin.
dinin͠gig sa Langit n͠g m͠ga bituin.

Lalò na ang touâ nang aco,i, matatap
na apó nang hari nilang liniliyag
ang monarca nama,i, dî muntî ang galác
lúhà ang nagsabi nang ligayang ganáp.

Nagsi-akiát camí sa palaciong bantóg
at nangag-pahin͠gá ang soldadong pagód,
dapoua,t, ang baya,i, tatlong arao halos
na nacalimutan ang gauíng pagtulog.

Sa ligaya namin nang nunò cong harì
naquipag-itan din ang lilong pighatî
at ang pagcamatáy nang Ina cong pilî
malaon nang lantá,i, nanariuang mulî.

Dito naniuala ang batà cong loob
na sa mundo,i, ualang catoua-áng lubós,
sa minsang ligaya,i, talì nang casunód,
macapitóng lumbáy ó hangang matapos.

Talababaan

  1. Si Florante ang nagsasalita rito hanggang sa huling saknong.
  2. Ginagamit ang "nuno" sa pagpapahulugang "pinanggalingang kamag-anak", hindi bilang isang tauhan ng mitolohiyang Pilipino.