Pagkakaiba sa mga pagbabagong ng "Florante at Laura/Kabanata 7"

Jump to navigation Jump to search
m
sa ngalan ni User:Felipe Aira, nagtama ng baybay
m (sa ngalan ni User:Felipe Aira, nagtama ng baybay)
Sa mawika ito luha'y pinaagos,<br>pika'y isinaksak<ref>sa lupa</ref> saka naghimutok;<br>nagkataon namang parang isinagot<br>ang buntung-hininga niyong nagagapos.
| Orihinal =
Nagcataón siyáng pagdatíng sa gúbat<br>n~gn͠g isang guerrerong bayani ang ticas,<br>putong na turbante, ay calin~gascalin͠gas-lin~gaslin͠gas,<br>pananamit moro sa Persiang Ciudad.
<br><br>
Piniguil ang lacad, at nagtanao-tano,<br>anaqui ninita ng pag-pahingahán<br>di caquinsa-guinsa,i, ipinagtapunan<br>ang pica,t, adarga,t, nagdaóp ng camay.
<br><br>
Sacá tumin~galátumin͠galá,t, mata,i, itiniric<br>sa bubóng ng cahoy na taquip sa Lan~gitLan͠git,<br>estátua manding nacatayo,t, umíd,<br>ang buntóng hinin~gáhinin͠gá niya,i, ualang patid.
<br><br>
Nang magdamdam n~gauitn͠gauit sa pagayóng anyò,<br>sa punó n~gn͠g isang cahoy ay umupô<br>nag-uicang "ó palad" sabay ang pagtulò,<br>sa matá, ng lúhang anaqui,i, palasò.
<br><br>
Olo,i, ipinatong sa caliuang camay<br>at sacá tinutop, ang noó, ng canan,<br>anaqui mayroong guinugunam-gunam<br>isang mahalagang nalimutang bagay.
Malao,i, humilig nag ualang bahalâ<br>dirin cumacati ang batis ng lúha,<br>sa madláng himutoc, ay casalamuhá<br>ang uicang "Flerida,i, tapus na ang touá".
<br><br>
Sa balang sandalî ay sinasabugan<br>yaóng boóng gúbat n~gn͠g maraming ¡ay!<br>naquiquituno sa huning mapanglao<br>n~gn͠g pang-gabing ibon doó,i, nagtatahán.
<br><br>
Mapamaya-maya,i, nag ban~gongban͠gong nagulat,<br>tinangnán ang pica,t, sampo n~gn͠g calasag<br>nalimbag sa muc-hâ ang ban~gísban͠gís n~gn͠g Furias<br>"dî co itutulot" ang ipinahayág.
<br><br>
"At cung cay Flerida,i, ibá ang umagao<br>at dî ang amá cong dapat na igalang,<br>hindî co masabi cun ang picang tan~gantan͠gan<br>bubugá n~gn͠g libo,t, lacsáng camatayan.
<br><br>
Bababa si Marte mulâ sa itaás<br>sa ca-ilalima,i, áahon nang Parcas,<br>boong galit nila, ay ibubulalàs<br>yayacaguin niyaring camáy cong marahàs.
¡O pag sintang labis nang capangyarihan<br>sampong mag aamá,i, iyong nasasaclao!<br>pag icao ang nasoc sa púsò ninoman<br>hahamaquing lahat masunód ca lamang!
<br><br>
At yuyuracan na ang lalong daquilá<br>bait, catouira,i, ipan~gan~ganyayaipan͠gan͠ganyaya<br>boong catungcula,i, uaualing bahalà<br>sampo nang hinin~gahinin͠ga,i, ipauubayà.
<br><br>
Itong quinaratnán nang palad cong linsil<br>salamíng malinao na sucat mahalín<br>nang macatatatáp, nang hindî sapitin<br>ang cahirapan cong di macayang bathín.
<br><br>
Sa mauica itó lúhà,i, pina-agos,<br>pica,i, isinacsac, sacá nag himutóc,<br>nagcataón naimáng parang isinagót,<br>ang buntóng hinin~gáhinin͠gá, niyaóng nagagapus.}}

Nav menu