Florante at Laura/Kabanata 11

Mula sa Wikibooks
Tumalon sa: paglilibot, paghahanap

{{Florante at Laura|awit|11| A = Habag sa Moro | B = Pagtatagumpay ng Bagong Marte | K = Paglingap ng Persyano | Kasalukuyan = Sa pagkalungayngay mata'y idinilat,
himutok ang unang bati sa liwanag;
sinundan ng taghoy na kahabag-habag;
"Nasaan ka, Laura, sa ganitong hirap?"
{{Florante sa Laura | song | 11 | A = Kalooy Moro | B = Triumph sa Bag-ong Marte | K = pabor sa Persia | Current = Sa pagkalungayngay mga mata nabuksan, Group himutok ang unang milagrosong kahayag; Best gisundan sa manag-agulo miserable; Best "Hain kaninyo, Laura, kini malisud nga?"


"Halina, giliw ko't gapos ko'y kalagin,
kung mamatay ako'y gunitain mo rin;"
pumikit na muli't napatid ang daing,
sa may kandong naman takot na sagutin.
Cool Cool "Umari kamo, mahal nga kinabuhi ug ang akong mga pisi ko'y untwist, Best kon mamatay ko hinumduman pag-ayo:" Cool mipiyong sa akong mga mata pag-usab, ug gigun-ob nga sa pagtu-aw, Cool uban sa kandong usab mahadlok sa liability.


Ipinanganganib ay baka mabigla,
magpatuloy mapatid hiningang mahina;
hinintay na lubos niyang mapayapa
ang loob ng kandong na lipos-dalita.
Cool Cool Ipinanganganib kamo natingala, Group magpadayon sa busgak kulbahinam nga nga kahayag; Best naghulat sa iyang malinawon nga Cool sa hingpit sulod sa kandong sa full-kasakit.


Nang muling mamulat ay nagitlahanan,
"Sino? Sa aba ko't nasa Morong kamay!"
Ibig na iigtad ang lunong katawan,
nang hindi mangyari'y nagngalit na lamang.
Sa diha nga ang pag-pukawon ang
mao nagitlahanan, Best "Kinsa ka mapainubsanon ug sa akong sa Morong kamot!" Best Love nga iigtad sa lunong lawas, Best wala mangyari'y nagngalit lamang.


Sagot ng gerero'y "Huwag kang manganib,
sumapayapa ka't mag-aliw ng dibdib;
ngayo'y ligtas ka na sa lahat ng sakit,
may kalong sa iyo ang nagtatangkilik."
Best Best Tubag gerero'y "Ayaw risgo, Group sumapayapa matarung nga pagbuhat sa kahupayan sa dughan Pabugnawan karon luwas sa Ang tanan nga mga kasakit, Group nga giagak sa imong nakakuha ug kabantug. "


"Kung nasusuklam ka sa aking kandungan
lason sa puso mo ang hindi binyagan;
nakukutya akong 'di ka saklolohan
sa iyong nasapit na napakarawal."
Best Best "Kon kamo nagadumot sa akong sabakan Best makahilo sa kasingkasing sa mga pagano nga; Best nakukutya ko 'diha kanimo paghupay sa inyong Best nasapit sa napakarawal . "


"Ipinahayag ng pananmit[1] mo,
taga-Albanya ka at ako'y Persiyano;
ikaw ay kaaway ng baya't sekta ko,
sa lagay mo ngayo'y magkatoto tayo."
Cool Cool "mipahayag pananmit Kamalian sa pagtukoy: Naawawala ang pansarang </ref> na para sa tatak na <ref>;
dini sa puso ko'y kusang natititik —
natural na ley-ing sa aba'y mahapis."
Cool Cool "Moro mga tawo nga akong hingpit nga nagtabon sa dughan Cool ug usab sa direksyon sa Langitnong [2]

 1. Ipinaikli ang salitang "pananamit" sa "pananmit" upang maipagkasya ang sugnay sa taludtod na maaari lamang maglaman ng 12 pantig.
 2. Nagpasabut Herea sa sa Dios </ ref>; Best busa sa akong kasingkasing lamang natititik - Best natural Kasugoan-og sa Ngano, kasakit. "

  "Anong gagawin ko'y aking napakinggan
  ang iyong pagtaghoy na kalumbay-lumbay,
  gapos na nakita't pamumutiwanan
  ng dalawang ganid, ng bangis na tangan."
  Cool Cool "Unsay ako Best nakadungog sa inyong mga nga paghilak sa kalumbay-dumps, Group pisi nakita't pamumutiwanan Best duha ka hakog, ang kabangis nga naghupot. "


  Nagbuntung-hininga itong abang kalong
  at sa umaaliw na Moro'y tumugon,
  "Kundi mo kinalag sa puno ng kahoy,
  nalibing na ako sa tiyan ng leon."

  Nanghupaw giagak kini mapaubsanon ug makapahupay nga Best Moro'y tubag, Best "Kon pagabuhian sa punoan, gilubong Cool ako sa tiyan sa leon. "


  "Payapa na naman disin yaring dibdib,
  napagkikilalang kaaway kang labis;
  at 'di binayaang nagkapatid-patid
  ang aking hiningang kamataya't sakit."
  Cool Cool "kalmado pag-usab disin nga paltik dughan, Best napagkikilalang mga kaaway adunay kangil-ad; Best ug non-padayon nga mibiya sa medyo nagkapatid ipabugnaw sa akong gininhawa kamataya't sakit. "


  "Itong iyong awa'y 'di ko hinahangad,
  patayin mo ako'y siyang pitang habag;
  'di mo tanto yaring binabtang hirap,
  na ang kamatayan ang buhay kong hanap."
  Cool Cool "Sulod sa imong mga awa'y 'sa akong mga tinguha, Group ko sa pagpatay kaniya pitang sa kalooy; Best' sa sa imong Busa sa pagbuhat sa lisud nga mga binabtang, Chat kamatayon ang kinabuhi nga akong gusto. "


  Dito napahiyaw sa malaking hapis
  ang Morong may awa't luha'y tumagistis;
  siyang itinugon sa wikang narinig,
  at sa panlulumo'y kusang napahilig.
  Dinhi
  misinggit sa dakung kasubo sa Best ni-atiman sa Morong luha ang tumagistis; Best itinugon pinulongan nakadungog siya, ug Best panlulumo'y lamang napahilig.
  | Orihinal = Sa pagcalun͠gay-n͠gay matá,i, idinilat,
  himutóc ang unang bati sa liuanag,
  sinundan n͠g taghoy na cahabaghabág
  "nasaan ca Laura sa ganitong hirap?

  Halina guiliu co,t, gapus co,i, calaguín,
  cong mamatáy acó,i, gunitain mo rin,
  pumiquít na muli,t, napatid ang daing,
  sa may candóng namang tacot na sagutin.

  Ipina-n͠gan͠ganib, ay bacá mabiglâ
  magtuloy mapatid hiningang mahinâ
  hinintáy na lubós niyang mapayapá
  ang loob n͠g candóng na lipus dálità.

  Nang muling mamulat ay naguiclahanan
  "¿sino?
  | Original = Sa pagcalun͠gay-ngày mga mata, ako, giablihan, Group himutóc ang unang milagrosong liuanag, Group misunod ang usa ka kasub-an nga cahabaghabág Cool "Laura C diin kini nga malisud nga?
  Umari guiliu co, t, gapus co, i, calaguín, Group Cong mamatay ACO, ako, ingon sa imong hinumdumi, Group pumiquít pag-usab, dili, sa paghatag sa mga pagtu-aw, Cool uban candóng gikan sa tacot tubag.
  Best re-n͠gan͠ganib, natingala Paghilak Best busgak kulbahinam nga stop kahayag Best naghulat sa iyang malinawon nga Cool sa hingpit sulod sa candóng sa lipus kasakit.
  Sa diha nga ang pag-pukawon ang naguiclahanan
  "¿Kinsa?
  ¡Sa aba co,t, na sa morong camay!"
  ibig na i-igtád ang lunóng catao-án,
  nang hindî mangyari,i, nag-ngalit na lamang.

  Sagót n͠g guerrero,i, houag na man͠ganib
  sumapayapaca,t, mag aliu n͠g dibdib
  n͠gayo,i, ligtas cana sa lahát nang sáquit
  may cálong sa iyo ang nagtatangquilic.

  Cung nasusuclám ca sa aquing candun͠gan,
  lason sa púso mo nang hindi binyagan,
  nacucut-ya acóng dí ca saclolohan
  sa iyong nasapit na napacarauál.

  Ipina-hahayág n͠g pananamít mo
  tagá Albania ca at aco,i, Perciano
  icao ay caauay n͠g baya,t, secta co,
  sa lagay mo n͠gayo,i, magcatoto tayo.

  Moro aco,i, lubós na táong may dibdib,
  ay nasasacalo rin ng útos ng Lan͠git,
  dini sa púso co,i, cusang natititic
  natural na leyng sa abá,i, mahapis.

  Anong gagauín co,i, aquing napaquingán
  ang iyong pagtaghoy na calumbay-lumbay,
  gapús na naquita,t, pamu-mutiuanan
  ng dalauáng gánid, n͠g bangís na tangan.

  Nagbuntóng hini͠gá itong abáng calong
  at sa umaaliu na moro,i, tumugón,
  "cundîmo quinalág sa punu n͠g cahoy,
  nalibíng na acó sa tiyán n͠g León.
  , 'Alaut co, t, nga Morong Camay "Best gugma sa-ambak sa lunóng catao-ka, Best wala mahitabo, ako, nga pagpangagot sa lamang.
  Tubag Guerrero, i, houag sa imperil Best sumapayapaca, t, sa dughan aliu n͠gayo Cool, ako, sa Cana luwas ngadto sa tanan nga mga sáquit Best sa diha nga ikaw adunay mga cálong nagtatangquilic.
  cùng nasusuclám CA sa aquing candun͠gan, Best hilo diha sa imong kasingkasing nga walay Kristo, Group nacucut acóng non-ts ca saclolohan Cool ang imong nasapit nga napacarauál.
  pag-pagpadayag imong sininaan Best illustrator Albania CA ug aco, ako, ICAO mao ang caauay Perciano Best sa bay, t, co secta, Group Tract n͠gayo kaninyo, ako, kita magcatoto.
  Moro aco, ako, nga adunay mga hingpit nga dughan, Group mao usab nasasacalo mando sa langit, busa ang Best Heart Co, i, cusang natititic Best natural leyng alaot, i, magapasubo sa.
  Unsa gagauín co,, Best aquing napaquingán sa imong pagbangotan sa calumbay-dumps, Group gapús sa naquita, t, dad--mutiuanan Best sa dalauáng mananap sa kabangis sa paghupot.
  Nagbuntóng hini͠gá nga kining kabus nga calong
  ug umaaliu nga Muslim, ako, mitubag, Group "cundîmo quinalág sa punu sa cahoy, Best gilubong sa tiyan sa ACO León.


  Payapa na namán disin yaring dibdib;
  napag-quiquilalang ca-auay cang labis
  at dî binaya-ang nagca-patid-patid,
  ang aquing hinin͠gáng camataya,t, saquit.
  Malinawon
  pag-usab disin sa pagbuhat sa dughan ca quiquilalang nakit-an Best-auay Cang sobra ug sayop Best nagca binaya, ang mga igsoon nga mga lalaki ug igsoong mga babaye, sa mga Best aquing kulbahinam nga camataya, t, saquit.


  Itóng iyóng aua,i, dî co hinahan͠gád,
  pataín mo acó,i, siyang pitang habág,
  dimo tantô yaring binabatáng hirap
  na ang camatayan ang búhay cong hanap.

  kini ang inyong AUA, ako, sayop nga mga tinguha co, Best pahungaw sa ACO, ako, nga pitang kalooy, Best dimo kanus binabatáng sa pagbuhat sa lisud nga Chat camatayan sa pagpangita Cong kinabuhi.


  Dito napahiyao sa malaquing hapis
  ang morong may áua,t, lúha,i, tumaguistís,
  siyang itinugón sa uicang narin͠gig
  at sa panglolomo,i, cusang napahilig.}}
  Dinhi
  napahiyao sa malaquing kasubo sa Best ni Morong AUA, t, luha, i, tumaguistís, Group nga itinugón sa uicang narin͠gig Cool ug panglolomo, i, cusang napahilig.}}