Pagkakaiba sa mga pagbabagong ng "Florante at Laura/Kabanata 7"

Jump to navigation Jump to search
orihinal na teksto
(bagong kabanata)
 
(orihinal na teksto)
{{chapter header
| pamagat = [[Florante at Laura/Kabanata 67|PaggunitaPagdating ng Moro sa NakaraanGubat]]<br><small>([[Florante at Laura/Kabanata 67/Paliwanag|Paliwanag]])</small>
| section =
| nakaraan = ←[[Florante at Laura/Kabanata 56|PanibughoPaggunita sa MinamahalNakaraan]]<br><small>←[[Florante at Laura/Kabanata 56/Paliwanag|Paliwanag]]
| susunod = [[Florante at Laura/Kabanata 78|PagdatingPaghahambing ngsa Moro saDalawang GubatAma]]→<br><small>[[Florante at Laura/Kabanata 78/Paliwanag|Paliwanag]]→</small>
}}[[Category:Florante at Laura|K]]
==Awit==
{{col-begin}}
{{col-2}}
<center>
'''<big>Kasalukuyan</big>'''
 
<i>
</i>
</center>
{{col-break}}
<center>
'''<big>Orihinal</big>'''
 
<i>Nagcataón siyáng pagdatíng sa gúbat<br>n~g isang guerrerong bayani ang ticas,<br>putong na turbante, ay calin~gas-lin~gas,<br>pananamit moro sa Persiang Ciudad.
<br><br>
Piniguil ang lacad, at nagtanao-tano,<br>anaqui ninita ng pag-pahingahán<br>di caquinsa-guinsa,i, ipinagtapunan<br>ang pica,t, adarga,t, nagdaóp ng camay.
<br><br>
Sacá tumin~galá,t, mata,i, itiniric<br>sa bubóng ng cahoy na taquip sa Lan~git,<br>estátua manding nacatayo,t, umíd,<br>ang buntóng hinin~gá niya,i, ualang patid.
<br><br>
Nang magdamdam n~gauit sa pagayóng anyò,<br>sa punó n~g isang cahoy ay umupô<br>nag-uicang "ó palad" sabay ang pagtulò,<br>sa matá, ng lúhang anaqui,i, palasò.
<br><br>
Olo,i, ipinatong sa caliuang camay<br>at sacá tinutop, ang noó, ng canan,<br>anaqui mayroong guinugunam-gunam<br>isang mahalagang nalimutang bagay.
<br><br>
Malao,i, humilig nag ualang bahalâ<br>dirin cumacati ang batis ng lúha,<br>sa madláng himutoc, ay casalamuhá<br>ang uicang "Flerida,i, tapus na ang touá".
<br><br>
Sa balang sandalî ay sinasabugan<br>yaóng boóng gúbat n~g maraming ¡ay!<br>naquiquituno sa huning mapanglao<br>n~g pang-gabing ibon doó,i, nagtatahán.
<br><br>
Mapamaya-maya,i, nag ban~gong nagulat,<br>tinangnán ang pica,t, sampo n~g calasag<br>nalimbag sa muc-hâ ang ban~gís n~g Furias<br>"dî co itutulot" ang ipinahayág.
<br><br>
"At cung cay Flerida,i, ibá ang umagao<br>at dî ang amá cong dapat na igalang,<br>hindî co masabi cun ang picang tan~gan<br>bubugá n~g libo,t, lacsáng camatayan.
<br><br>
Bababa si Marte mulâ sa itaás<br>sa ca-ilalima,i, áahon nang Parcas,<br>boong galit nila, ay ibubulalàs<br>yayacaguin niyaring camáy cong marahàs.
<br><br>
Sa cucó nang lilo,i aquing àagauin<br>ang cabiyác niyaring calolouang angquín,<br>liban na cay Amá, ang sino ma,t, alin<br>ay dî igagalang nang tangang patalím.
<br><br>
¡O pag sintang labis nang capangyarihan<br>sampong mag aamá,i, iyong nasasaclao!<br>pag icao ang nasoc sa púsò ninoman<br>hahamaquing lahat masunód ca lamang!
<br><br>
At yuyuracan na ang lalong daquilá<br>bait, catouira,i, ipan~gan~ganyaya<br>boong catungcula,i, uaualing bahalà<br>sampo nang hinin~ga,i, ipauubayà.
<br><br>
Itong quinaratnán nang palad cong linsil<br>salamíng malinao na sucat mahalín<br>nang macatatatáp, nang hindî sapitin<br>ang cahirapan cong di macayang bathín.
<br><br>
Sa mauica itó lúhà,i, pina-agos,<br>pica,i, isinacsac, sacá nag himutóc,<br>nagcataón naimáng parang isinagót,<br>ang buntóng hinin~gá, niyaóng nagagapus.</i>
</center>
|}
 
==Talababaan==
{{Talababaan}}
1,092

edit

Nav menu